Podmínky k užití

Podmínky využívání služeb serveru lanistae.cz
(dále jen "Podmínky")

1. lanistae.cz je inzertní server provozovaný fyzickou osobou, která není podnikatelem a to Jiřím Štěpánkem (dále jen "Provozovatel"). Provozovatel neprovozuje tuto činnost jako podnikatelskou činnost, neboť účelem jeho činnosti není dosažení zisku a proto jeho činnost není provozována jako živnost ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

2. Server lanistae.cz umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky soukromých osob a podnikatelských subjektů (dále jen "Uživatelů").

3. Uživatelé mohou inzerovat přímo podnikatelskou činnost bez ohledu na to, zda ji provádí registrovaně, či ne.

4. Uživatelé mohou inzerovat pouze konkrétní činnost.

5. Na inzertním serveru je zakázána následující inzerce (dále jen "Zakázaný inzerát"):

6. Pokud se na serveru objeví Zakázaný inzerát, bude smazán Provozovatelem. Inzeráty je možné psát česky a slovensky.

7. Veškeré služby lanistae.cz jsou poskytovány zdarma.

8. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, popřípadě inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými právními předpisy ČR, podmínkami inzerce lanistae.cz nebo s dobrými mravy.

9. Provozovatel má právo inzerát smazat, pokud budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba, nebo při podezření, že inzerát odporuje podmínkám lanistae.cz.

10. Vložený inzerát bude zveřejněn bezplatně po dobu neurčitou s tím, že Uživatel je oprávněn kdykoli inzerát smazat. Každý Uživatel je oprávněn vložit vždy s jedním e-mailem 1 inzerát.

11. Pokud bude Uživatel po dobu zveřejnění chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí kontrolního hesla u příslušného inzerátu.

12. Provozovatel nepřebírá žádné záruky za nabízené služby Uživatelem, pouze zprostředkovává kontakt mezi Uživatelem a třetí osobou.

13. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele, které jsou uvedeny v inzerátu nebo které jsou získány nelegálním proniknutím třetí osobou do systému stránek.

14. Provozovatel neodpovídá za činnost Uživatelů služeb lanistae.cz ani za způsob, jakým Uživatelé služby lanistae.cz využívají. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru Uživateli či třetími osobami.

15. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by Uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb lanistae.cz. Provozovatel rovněž neodpovídá za škody, které by Uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb lanistae.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s tím.

16. Provozovatel prohlašuje, že se věnuje vedení služeb lanistae.cz s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí a bude tak činit po celou dobu provozování serveru lanistae.cz.

17. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a bez jejich předchozího oznámení služby serveru upravovat a inovovat.

18. Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn Uživateli zasílat jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které lanistae.cz nabízí.

19. Uživatelé souhlasí s poskytováním osobních údajů ve smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů Provozovatelem, jakýmkoli smluvním partnerem Provozovatele a to na dobu neurčitou od jejich poskytnutí. Provozovatel se zavazuje shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, a to automaticky prostřednictvím počítače a počítačových programů. Osobní údaje jsou Provozovatelem zpracovány za účelem:

Uživatel se zavazuje poskytnout Provozovateli přesné a pravdivé údaje. Přijetím těchto Podmínek Uživatel výslovně prohlašuje, že údaje, které poskytl Provozovateli, jsou pravdivé a poskytl je Provozovateli dobrovolně.

20. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli změnit.

V Praze dne 24. února 2017

Jiří Štěpánek